L'àrea metropolitana

Avís Legal

Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual del lloc web www.ambmobilitat.cati dels seus continguts (textos, imatges, sons, áudio, vídeo, dissenys, creativitats,software) pertanyen a el Área Metropolitana de Barcelona.

La persona usuária pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, reproduir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que es respecti el context original i no es modifiquin o alterin.

Garantia de protecció de dades personals

Àrea Metropolitana de Barcelona assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris. Així mateix s´han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i s´han instal.lat tots els mitjans i mesures técniques al seu abast per a evitar la párdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per el Àrea Metropolitana de Barcelona. Les dades facilitades seran emprats únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció.

En compliment del disposat en la Llei Orgánica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Carócter Personal (LOPD), la persona registrada en EMT-AMB pugues en tot moment exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, ai í com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Come ç Electrónic (llei 34/2002 de 11 de julio).

Àrea Metropolitana de Barcelona proporcionar´ a les persones registrades els recursos técnics adequats perqué, amb carácter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecc ó de Dades de Carácter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que el Àrea Metropolitana de Barcelona procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals de les persones usuáries.