L'àrea metropolitana

Privacitat

Area metropolitana de Barcelona assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris. Així mateix s´han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i s´han installat tots els mitjans i mesures técniques al seu abast per a evitar la pérdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Area metropolitana de Barcelona. Les dades facilitades seran emprats únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció.

En compliment del disposat en la Llei Orgánica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Carácter Personal (LOPD), la persona registrada en EMT-AMB pugues en tot moment exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel�lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrónic (llei 34/2002 de 11 de juliol).

Area metropolitana de Barcelona proporcionará a les persones registrades els recursos técnics adequats perqué, amb carácter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Proteccióde Dades de Carácter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que Area metropolitana de Barcelona procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals de les persones usuáries.